مکالمات مادربزرگانه

(من در حال اتو کشی)

مامان بزرگم: ننه یه وقت این دختر تهرانی ها گولت نزنن بگن ما پول میخوایم ازت بگیرن.

من: ناراحتناراحت بله مادربزرگ.

(میدونم مامانم بهش گفته. چی بگم...)

/ 2 نظر / 33 بازدید
سندباد

الهـــــــــــــی! چه مامان بزرگ باحالی[گل][بغل] طفلک راست گفتن وای پرانتزه [پلک][زبان]

سندباد

[قلب][قلب][قلب]