روی مبل دارم چرت میزنم. یهو یاد اون پیرمرده توی لئون میفتم؛ همون که سر تا سر فیلم ته سالن رستوران خواب بود هیچ کار خاصی نمیکرد. 

خنده

/ 0 نظر / 34 بازدید